Voorbereidingen Solar Highways zijn in volle gang

Voor de realisatie van Solar Highways zijn Rijkswaterstaat en opdrachtnemer Heijmans volop bezig met het afronden van onderzoeken, het aanvragen van de omgevingsvergunning en het bouwrijp maken van de locatie.

Heijmans heeft op de bouwlocatie metingen verricht, de ligging van kabels en leidingen gecontroleerd en een ecologische inventarisatie uitgevoerd. Bij deze ecologische inventarisatie zijn geen bedreigde flora- en faunasoorten aangetroffen.
De struiken en kleine boompjes bij de bouwlocatie zijn begin maart verwijderd, ruim voor het begin van het broedseizoen. Rijkswaterstaat zal in samenspraak met de gemeente Uden ter compensatie zorgen voor nieuwe beplanting, indien mogelijk op een nabij gelegen locatie.

Vergunning
Na afstemming met de gemeente Uden is de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van Solar Highways. De bekendmaking van deze aanvraag verschijnt  binnenkort op overheid.nl. De planning is dat de gemeente binnen 8 weken na aanvraag de omgevingsvergunning verleent. Deze wordt vervolgens ter inzage gelegd, zodat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen.

Planning
Na afronding van de voorbereidende activiteiten zal Heijmans naar verwachting in mei-juni 2018 starten met de demontage van het bestaande geluidscherm. De vrijkomende betonelementen zullen duurzaam worden hergebruikt.
In juni-augustus zal de fundering worden aangepast aan de afmetingen van de zonnepanelen. Van augustus tot en met november zullen achtereenvolgens de stijlen, de nieuwe betonelementen (onderste meter) en de geluidwerende zonnepanelen geplaatst worden.
In november zal het kabelwerk en de elektrische installatie worden afgerond, gevolgd door het testen daarvan. De ingebruikname en de eerste levering van energie door Solar Highways is gepland in december 2018.
Zodra de planning en uitvoeringswijze gedetailleerder zijn, worden de omwonenden hierover geïnformeerd.

Testfase
Vervolgens zal gedurende 18 maanden de energieopbrengst van het zonnegeluidscherm nauwkeurig worden gemeten door Solar Energy Application Centre (SEAC). Daarvoor worden enkele proefvakken ingericht met bijvoorbeeld verschillende schoonmaakregimes. De uitkomsten worden gebruikt om in de toekomst een goede inschatting te kunnen maken van de onderhoudsbehoefte, energieprestaties en financiële opbrengst van toekomstige zonnegeluidschermen.

Terug naar overzicht